• Dnes je: , meniny má: , zajtra: ,

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu

Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Kluknava Vás pozýva na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční

dňa 17.03.2019 o 10,00 v kaštieli obce Kluknava

 1. Otvorenie
 2. Voľba pracovných orgánov
 3. Správa predsedu o činnosti a hospodárení
 4. Správa poľovníckeho hospodára
 5. Správa kontrolóra o činnosti
 6. Schválenie rozpočtu, plánu činnosti na rok 2019 a schválenie členského príspevku
 7. Došlá pošta
 8. Voľba členov Správnej rady
 9. Diskusia, rôzne
 10. Návrh na uznesenie
 11. Ukončenie, záver

 

Navrhovaný členský príspevok na rok 2019 je 200,- eur. Členský príspevok je možné po jeho schválení uhradiť aj bankovým prevodom na bankový účet spoločnosti:

Číslo účtu:  SK79 0900 0000 0050 3663 7348

BIC: GIBASKBX

Každý člen prinesie k odovzdaniu povolenku a ku kontrole plombu, poľovný lístok, zbrojný preukaz a preukazy zbraní.

Neúčasť je potrebné vopred nahlásiť predsedovi PSVLaP Kluknava.

,,LESU A LOVU ZDAR !“