• Dnes je: , meniny má: , zajtra: ,

Cieľom Poľovníckej spoločnosti vlastníkov lesa a pôdy Kluknava je uskutočnovanie činností zameraných na trvalo udržateľné, racionálne, cieľavedomé obhospodarovanie a využívanie voľne žijúcej zveri ako prírodného bohatstva a súčasti prírodných ekosystémov ako súčasti kultúrneho dedičstva, tvorby a ochrany životného prostredia.

Rozsah činností poľovníckej spoločnosti spočíva najmä:

  • vo výkone práva poľovníctva, ako súhrnu práv a povinností zver cieľavedome chovať a chrániť, loviť ju, ulovenú alebo inak usmrtenú zver a jej vývojové štádiá a zhody parožia si privlastňovať alebo predávať, zbierať vajcia pernatej zveri na účel jej vyliahnutia a chovu s povolením podľa osobitného predpisu a využívať na to v nevyhnutnej miere poľovné pozemky, poľné a lesné cesty
  • v ochrane zveri pred nepriaznivými vplyvmi, najmä pred nedostatkom prirodzenej potravy, škodlivými zásahmi ľudí a zvierat škodlivých poľovníctvu, chorobami zveri
  • v ochrane biotopu zveri v rámci ochrany prírody a krajiny, ako aj ochrane poľovníckych zariadení
 
 

Revír

 

Celková výmera poľovného revíru: 3348 ha
poľnohospodárska pôda : 1151 ha
lesné pozemky 2197 ha
najnižší bod 333 m n.m.
najvyšší  bod 980 m n.m.
Názov poľovnej oblasti: J XVII Slovenský raj
Hlavný druh zveri: jelenia
Vedľajší druh zveri: srnčia, diviačia

Územie poľovného revíru Kluknava sa rozprestiera na západných svahoch Čiernej hory s podcelkom Roháčka a južná časť revíru zasahuje do  Volovských vrchov s podcelkom Hnilecké vrchy.

Rieka Hornád,  ktorá preteká stredom revíru , ho rozdeľuje na časť Podlipie – Banská a časť Bykovec – Čierna hora. Ľavostranný prítok Hornádu Dolinský potok oddeľuje ešte jednu časť a to je Bradlo. Hornád, ktorý tečie západovýchodným smerom v celkovej dĺžke 6 km, priberá tri prítoky z pravej strany , z ktorých najväčší je Záhorský potok a päť prítokov z ľavej strany (Zlatník, Dolinský potok, tri prítoky z horského masívu Roháčky).

Drevinové zloženie je rozmanité. Na južných svahoch s nízkou nadmorskou výškou prevládajú listnaté dreviny (dub, buk). S pribudajúcou nadmorskou výškou sa primiešava jedľa, smrek, smrekovec. Na severných svahoch prevláda jedľa s bukom. Intenzívnym obhospodarovaním lesov v súčasnom období sa zmenila veková štruktúra lesov, je dostatok obnovovaných plôch, kde je značné zastúpenie tráv, malinčia a černičia , čo zvyšuje úživnosť lesných pozemkov pre zver. Na ploche poľovného revíru je dostatok plôch, ktoré sa dajú využívať ako lúky a políčka. Využívame jednu starú škôlku Podlipie, kde je zriadené políčko o výmere 0,70 ha. V lokalite Ľudvig je políčko pre zver o výmere 0,50 ha. Značnú časť poľovného revíru tvoria poľnohospodárske plochy, ktoré sú poľnohospodársky obrábané.

Územím PR prechádza niekoľko vedení vysokého napätie v smere Margecany – Krompachy, Richnava – Široké, Víťaz – Hrabkov. Údolím rieky Hornád, súbežne s ňou vedie železničná trať Margecany – Poprad. Súbežne vedie aj štátna cesta III.tr. v smere Margecany – Krompachy s prepojenim na cestu v smere Víťaz , Široké.